เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: โวหาร

สำนวน โวหาร นัย อุปจาระ ในคำสอนพุทธศาสนาต้องเรียนรู้

สำนวน โวหาร นัย อุปจาระ ในคำสอนพุทธศาสนาต้องเรียนรู้

VeeZa, บทความ
0
433
พูดถึงเหตุที่ใกล้เคียงกับผล ผลูปจารนัย (พูดถึงเหตุ แต่จริง ๆ แล้ว หมายเอาผล) ถ้าเป็นนัยที่ตรงกันข้าม คือ การณูปจารนัย (พูดถึงผลที่ใกล้เคียงเหตุ) พูดผลแต่หมายเอาตัวเหตุ (คนที่พูดนี่ พูดเอาผลทำให้เป็นเหตุซะเลย ) - การที่มีคนอื่นมากมายช่วยเหลือเขา นั่นหมายความว่าเขาได้สร้างเหตุเอาไว้ ...
ตถาคต ไม่ประมาท โวหาร สังฆโสภณ อุปกิเลส อจิณไตย ความเตรียมพร้อม ข้อที่ไม่ควรเสพ สิ่งที่หาได้ยาก

ตถาคต ไม่ประมาท โวหาร สังฆโสภณ อุปกิเลส อจิณไตย ความเตรียมพร้อม ข้อที่ไม่ควรเสพ สิ่งที่หาได้ยาก

คลังปริยัติ
0
169
จตุกกะ หมวด ๔ เหตุที่ได้พระนามว่าตถาคต ๔ ๑. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่โลก ทั้งเทวโลก ทั้งมารโลก ทั้งพรหมโลก ประชาชนทั้งเทวดามนุษย์ทั้งสมณพราหมณ์ ได้เห็นแล้ว ได้ทราบแล้ว ได้รู้สึกแล้ว ได้ประสบแล้ว ได้แสวงหาแล้ว ได้คิดค้นแล้ว สิ่งทั้งปวงนั้นตถาคตได้รู้ยิ่งแล้ว เพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่า “ตถ ...

HOME

Powered By : VeeZa