เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: โวหาร

ตถาคต ไม่ประมาท โวหาร สังฆโสภณ อุปกิเลส อจิณไตย ความเตรียมพร้อม ข้อที่ไม่ควรเสพ สิ่งที่หาได้ยาก
412
0
คลังปริยัติ

ตถาคต ไม่ประมาท โวหาร สังฆโสภณ อุปกิเลส อจิณไตย ความเตรียมพร้อม ข้อที่ไม่ควรเสพ สิ่งที่หาได้ยาก

จตุกกะ หมวด ๔ เหตุที่ได้พระนามว่าตถาคต ๔ ๑. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่โลก ทั้งเ ...

HOME

Powered By : VeeZa