เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ไปยาล

ไปยาล  อ่านว่า ไป-ยาน  โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า ไปยาล เป็นคำนาม - (1) เครื่องหมายละคํา รูปดังนี้ ‘ฯ’ เรียกว่า ไปยาลน้อย สําหรับละคําที่ประกอบคําหน้า เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ (2) รูปดังนี้ ‘ฯลฯ’ หรือ ‘ฯเป ...

HOME

Powered By : VeeZa