Thailand Unsettled EP.4 | ศาสนาพุทธในรัฐธรรมนูญ เครื่องมือรัฐ-ชนชั้นนำ และระเบิดเวลาที่รอปะทุ

ชวนมองไปข้างหน้าในปี 2562 ในประเด็นรัฐไทยกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งประเด็นพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญ 2560 รวมทั้งมาตรา 67 และการแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ อันเป็นการกระชับอำนาจของรัฐในการควบคุมสงฆ์ และผลต่อเสรีภาพในการแสดงออก ผ่านการสนทนากับสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา และเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซีรีส์บทสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประชาไทและเว็บไซต์ New Mandala ภายใต้วิทยาลัยเอเชียและแปซิฟิก Coral Bell มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมไทยหลังการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 อ่านต่อที่ https://prachatai.com/journal/2018/12…